Wymagana jest aktualizacja Flash Player'a

Regulamin

§1

Postanowienia Ogólne
Regulamin określa warunki oraz rodzaje świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony podatki-online.eu przez „Kancelarię Doradztwa Podatkowego – Mariusz Gotowicz”,
Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie ww. usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Wyjaśnienie terminów:
1.Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z e-usług doradztwa podatkowego.
2.Zleceniobiorca – doradca – doradca podatkowy w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 73 poz. 443, z późń. zm.).
3.Usługi - świadczone przez doradcę na rzecz Zleceniodawcy usługi związane z funkcjonowaniem – e-usługi doradztwa podatkowego.

§ 3

Warunki świadczenia e-usług doradztwa podatkowego
1.Korzystanie przez Zleceniodawcę z e-usług doradztwa wymaga spełnienia następujących warunków:
  • zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowanie jego warunków
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) w zakresie wymaganym do świadczenia usługi zakresie
  • wypełnienie i przesłanie podanego na stronie internetowej www.podatki-online.eu formularza
  • zaakceptowanie warunków poprzez uiszczenie honorarium za usługę za pomocą jednej z proponowanych przez serwis metod
2.Dane, o których mowa w ust. 1 mogą być wykorzystywane wyłącznie w zakresie wymaganym do świadczenia usługi, w szczególności nie mogą być udostępniane osobom trzecim oraz wykorzystywane dla celów niezwiązanych z usługą.

§ 4

Zawarcie umowy
1.Warunkiem zawarcia umowy jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie zawartego na stronie formularza oraz uiszczenie honorarium w wysokości podanej w informacji zwrotnej przesłanej do Zleceniodawcy na jego adres e-mail podany w formularzu.
2.Dla ostatecznego zawarcia umowy wymagane jest łączne spełnienie ww. warunków, a za datę zawarcia umowy uważa się datę zaksięgowania wpłaconego honorarium na rachunku bankowym Kancelarii.

§ 5

Odstąpienie od umowy
1.Zleceniodawca może nie zawierać umowy jeżeli po otrzymaniu informacji o wysokości honorarium nie zaakceptuje jej i nie dokona wpłaty na konto Kancelarii.
2.Doradca może odmówić zawarcia umowy lub odstąpić od umowy już zawartej, gdy:
  • treść zamówienia wykracza poza zakres usługi
  • doradca uzna, że nie posiada wystarczającej wiedzy lub doświadczenia do wydania zamówionej opinii
3.W przypadku, gdy opis stanu faktycznego przedstawiony przez Zleceniodawcę jest niewystarczający, lub pytanie Zleceniodawcy zostało sformułowane w sposób niewystarczający do wydania opinii, doradca może poprosić Zleceniodawcę do uzupełnienia stosownych informacji. W przypadku nieprzesłania dodatkowych danych w terminie 7 dni od dnia przekazania powyższych informacji Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od wykonania usługi.
4.W przypadku zachowania ww. terminu czas realizacji zlecenia ulega przesunięciu o ilość dni oczekiwania na uzupełnienie informacji.
5.W przypadku przesłania uzupełnienia informacji po przekroczeniu 7 dniowego terminu zlecenie traktowane jest jako nowe.

§ 6

Zasady e-usługi
1.Wymiana informacji pomiędzy Zleceniodawcą, a doradcą odbywa się w sposób bezpieczny, uniemożliwiający dostęp nieupoważnionych osób trzecich do przekazywanych treści.
2.Po wysłaniu bezpłatnego formularza zgłoszeniowego Zleceniodawca otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzającą przyjęcie formularza zgłoszeniowego wraz z kodem zgłoszenia niezbędnym do jego identyfikacji oraz sprawdzania statusu zlecenia.
3.Po zapoznaniu się doradcy z treścią zgłoszenia, Zleceniodawca otrzymuje na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail wysokość honorarium oraz proponowany termin realizacji zlecenia.
4.Po dokonaniu przez Zleceniodawcę płatności i jej wpływie na wskazany rachunek bankowy Zleceniodawca otrzymuje informację o zaksięgowaniu płatności.
5.Zleceniodawca otrzyma informację na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Ostatnim etapem jest realizacja przez doradcę zlecenia Zleceniodawcy.
6.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym oraz ze złożonym ślubowaniem doradca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy uzyskanych w związku ze świadczeniem usługi informacji. Obowiązek ten dotyczy również zatrudnionych przez doradcę osób.
7.Zleceniodawca ma prawo żądać od doradcy wystawienia faktury.
8.Zakazane jest udostępnianie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach innych niż potrzeby toczącego się postępowania kontrolnego lub podatkowego oraz potrzeby właściwych dla niego organów przez Zleceniodawcę, bez pisemnego zezwolenia doradcy na dokonywanie ww. czynności.

§ 7

Odpowiedzialność doradcy
1.Doradca ponosi odpowiedzialność za świadczone usługi na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym oraz Kodeksu cywilnego.
2.Doradca odpowiada za treść wydawanych opinii wyłącznie w granicach stanu faktycznego przedstawionego przez Zleceniodawcę. Nie odpowiada w szczególności za okoliczności pominięte lub zatajone przez Zleceniodawcę.
3.Doradca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki zachowania się Zleceniodawcy będące efektem udzielonej opinii, jeśli informacje przekazane przez Zleceniodawcę są niezgodne ze stanem faktycznym.

§ 8

Płatności
1.Po przyjęciu przez Zleceniobiorcę formularza zgłoszeniowego przesyła on do Zleceniodawcy bezpłatną wycenę zlecenia.
2.Zleceniodawca dokonuje płatności za pomocą jednej z zaproponowanych przez serwis metod na rachunek bankowy: 67 1160 2202 0000 0002 2716 9524
3.Po dokonaniu przez Zleceniodawcę płatności i jej wpływie na wskazany rachunek bankowy Zleceniodawca otrzymuje informację o zaksięgowaniu płatności.

§ 9

Reklamacje i skargi
1.W przypadku uznania przez Zleceniodawcę otrzymanej odpowiedzi za niepełną lub niewystarczającą, ma on prawo żądać od doradcy jej uzupełnienia w ramach reklamacji.
2.Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku, kiedy żądania Zleceniodawcy wykraczają poza zakres świadczonej usługi. W takiej sytuacji Zleceniodawca może uzgodnić rozszerzenie zakresu usługi lub zamówić kolejną.
3.Jeśli polubowne zakończenie sporu nie może dojść do skutku, Zleceniodawcy przysługuje prawo do skargi na doradcę do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Podatkowych, lub Sądu w Bydgoszczy.
4.W przypadku nieuzyskania przez Zleceniodawcę zadowalających wyników rozstrzygnięć Sądów Dyscyplinarnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych przysługuje mu prawo do roszczenia przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby doradcy.
5.Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od jej pisemnego dostarczenia na adres Kancelarii.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.Doradca ma prawo do niezwłocznego wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień umowy, regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie www.podatki-online.eu i stanowi integralną część zawieranej ze Zleceniodawcą umowy.
3.Wszelkie zmiany regulaminu zaczynają obowiązywać od dnia ich publikacji w serwisie.

 

§ 11

RODO

1.    W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO” informujemy, że dane Zleceniodawcy są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2.    Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz, dalej jako Kancelaria.

3.    Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji e-usługi doradztwa podatkowego i w zakresie podanym podczas wypełniania formularza.

4.    Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane przez okres prowadzenia działalności Kancelarii, w okresie wymaganym przepisami prawa, jak też w czasie realizacji zlecenia oraz po jego zakończeniu dla celów statystycznych i dowodowych lub do czasu wycofania przez Zleceniodawcę zgody, czy też konieczności przechowywania danych zgodnie z wymogami ustaw. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.    W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6.    Brak podania przez Zleceniodawcę wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Kancelarię usług na rzecz Zleceniodawcy.

7.    Zleceniodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ma prawo do ich zaktualizowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, prosimy o niezwłoczny kontakt w drodze e-mail, pisemnie, albo osobiście w celu zgłoszenia swoich uwag. W razie trudności lub bezskuteczności prosimy o zgłoszenie na adres rodo@gotowicz.pl

9.    Dane osobowe Zleceniodawcy mogą być udostępnione podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach funkcjonowania serwisu Kancelarii, prowadzonego pod adresem podatki-online.eu.

10. Kancelaria nie wykorzystuje danych osobowych Zleceniodawcy w celach innych niż przewidziane przepisami prawa.

11. Kancelaria nie udostępnia w żadnej formie jak i nie sprzedaje danych osobowych Zleceniodawcy jakimkolwiek podmiotom. Dane podawane w systemach płatności, są oddzielnie gromadzone przez operatora systemy płatności, a nie przez Kancelarię.

12. Kancelaria przetwarza dane osobowe Zleceniodawcy tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne dbając przy tym o zachowanie ich bezpieczeństwa.

 

 


Sprawdź stan zgłoszenia:

Kod zlecenia:

e-mail: