Podatki Online

Regulamin strony

 

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Serwis prowadzony jest przez Spółkę Doradztwa Podatkowego KDP GOTOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 136, NIP: 9671432441, REGON 385183924 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000819798, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 50.000 zł wpisaną do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego pod numerem 637,
– reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Mariusza W. Gotowicza,

Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe:
tel.: (52) 327 03 09, e-mail podatki-online@gotowicz.pl

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

 

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy.

Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie.

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.podatki-online.eu

Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.podatki-online.eu

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu.

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

Konto – panel Użytkownika dostępny natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty lub pod adresem dostarczanym e-mailem zwrotnym.

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności,

Paragraf 1

Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż usług oraz publikacji tak tekstowych jak i audiowizualnych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące usługi oferowane przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

 Paragraf 2

Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy

 1. Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.podatki-online.eu
 2. Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem podatki-online.eu
 6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za wiążące i skutecznie złożone w zakresie możliwości pobrania tekstu lub pliku adiowizuadlenego. Zamówienia złożone w w zakresie poradnictwa on-line dla pewności są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Z chwilą zaksięgowania środków, na podany w formularzu adres e-mail Klienta natychmiast zostanie przesłany bezpośredni link do pobrania zakupionych usług onl-ine (w tym artykułów) lub inna informacja pozwalająca na skorzystanie z oferty, lub nawiązany zostanie kontakt telefoniczny, e-mailowy lub inny zdalny.
 7. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień wysłania do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej danych dostępowych do zamówionych usług online (w tym artykułów) lub udzielenia porady.

 Paragraf 3

Płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
 2. Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
  1. Płatność on-line poprzez serwis Cashbill.
  2. Przelew bankowy dokonany na rachunek bankowy:
   KDP GOTOWICZ Sp. z o.o.
   ul. Gdańska 136,
   85-021 Bydgoszcz
   prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA – Oddział 2 w Bydgoszczy 85-950 Bydgoszcz ul. Stary Port 1-3;
   nr rachunku PL 34 1020 1475 0000 8702 0293 3901
   kod SWIFT: BPKOPLPW
 1. Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 Paragraf 4

Procedura Reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: reklamacje@gotowicz.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta imię, nazwisko, nazwa firmy (nazwa firmy jeśli dotyczy), adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, opis reklamowanego faktu lub usługi z wyłączeniem treści samej porady.
 3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta. Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 5. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi/porady/pliku, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione (żądanie takie składamy w trakcie procedury reklamacyjnej, w sposób tożsamy z reklamacją).
 6. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, zastosowane mają znowelizowane przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r., z tym zastrzeżeniem, iż pobrane materiały nie są wykorzystane w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, to zapisy o rękojmi stosujemy odpowiednio.Paragraf5

Paragraf 5

Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania

 1. Umowa zawierana jest na czas określony obejmujący realizację pojedynczej Usługi (kupno artykułów, obejrzenie webinariów, czy innych porad audiowizualnych, porad itp.).
 2. Każdorazowe skorzystanie z Usług wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie i jest dostarczana Użytkownikowi w sposób umożliwiający jej zapisanie na urządzeniu Użytkownika lub wydrukowanie.
 4. Ze względu na charakter Usług, które są realizowane natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty oraz możliwe do pobrania, skopiowania fragmentu lub całości (w tym skorzystania z zawartej w produkcie wiedzy) usługa lub produkt nie mogą być zwrócone przez Użytkownika.
 5. Usługa jest realizowana w całości wyłącznie po otrzymaniu od Użytkownika żądania jej natychmiastowego wykonania.
 6. Usługa wykonywana jest w całości niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od Użytkownika, poprzedzonej żądaniem, o którym mowa w zdaniu powyższym.
 7. Oświadczenie o żądaniu natychmiastowej realizacji Usługi składane jest za pośrednictwem Serwisu.
 8. Całkowite zrealizowanie Usługi dostępu do zakupionych treści na żądanie Użytkownika, polegające na przekazaniu Operatorowi (operatorowi serwisu oraz płatności) stosownego komunikatu (dotyczącego przekazania dostępu do zakupionych treści oraz dokonania opłaty), skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika.

Paragraf 6

Wymagania Techniczne

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer lub urządzenia mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.

Paragraf 7

Postanowienia Końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
 4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
 5. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 7. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.
 10. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. telefon: (52) 327 03 09
  2. email:podatki-online@gotowicz.pl
  3. pisemnie na adres: Spółka Doradztwa Podatkowego KDP GOTOWICZ Sp z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz
 11. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony podatki-online.eu.
 12. Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.03.2021r.
 14. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  2. mediację
  3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
  4. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 15. Korzystanie z serwisu, w tym zakup usług oraz artykułów, oznacza akceptację regulaminu. W tym dobrowolną rezygnację przez kupującego z prawa do odstąpienia od umowy.